LICENČNÍ PODMÍNKY
2018-06-12

I. Úvodní ustanovení

 1. Počítačové programy (dále jen "software") společnosti VITA software, s.r.o. (dále jen "poskytovatel") jsou chráněny autorským zákonem.
 2. Součástí software jsou agendové informační systémy (dále jen "AIS") a další počítačové programy.
 3. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může uživatel software užívat.

II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je oprávněn užívat software po zaplacení ceny licence.
 2. Uživatel není oprávněn software pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, provádět změny v software, upravovat ho nebo z něj odstranit ochrannou známku autorských práv (copyright).
 3. Uživatel je povinen užívat software v souladu s právními předpisy a licenčními podmínkami.
 4. Uživatel je povinen při komunikaci s poskytovatelem ohledně implementace a reklamací používat systém HelpDesk.
 5. Uživatel má právo na poskytování podpory k software na základě smlouvy o technické podpoře.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že software odpovídá svojí jakostí a provedením účelům, jež jsou uvedeny v dokumentaci, která je součástí dodávky software. Funkčnost software je zaručena v prostředí doporučeném v dokumentaci k software.
 2. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení dat, software a hardware způsobené nesprávným užitím nebo nedbalostí uživatele.
 3. Zjistí-li poskytovatel vadu software, která může způsobit poškození nebo zničení dat, software nebo hardware nebo může chybnou interpretací dat uvést uživatele v omyl, je povinen neprodleně s tím seznámit uživatele. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za škody, které uživateli v důsledku takové vady vznikly.
 4. Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za vady propojení software s počítačovými programy jiných poskytovatelů způsobené nesouladem verzí a nesprávnou konfigurací.
 5. Poskytovatel je oprávněn po dohodě s uživatelem využívat vzdálené připojení pro instalaci a řešení nestandardních situací.
 6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat podporu k software podle smlouvy o technické podpoře.
  Podpora zahrnuje:
  1. Provádění legislativních změn software vyplývajících ze změn závazných právních předpisů České republiky nebo Evropské unie.
  2. Provádění vývojových změn software, které přizpůsobují software vyšším verzím operačního systému nebo databázového systému.
  3. Distribuci a užívání upraveného software.
  4. Možnost účasti na akcích pro uživatele.
  5. Poradenskou službu HotLine pro vyškolené uživatele AIS.
 7. Poskytovatel doporučuje uživateli průběžně aktualizovat software. Reklamovat je možné pouze aktuálně distribuovanou verzi software.

IV. Doba trvání licence, porušení licenčních podmínek

 1. Licence k software je uživateli poskytována na dobu neurčitou, není-li smluvně domluveno jinak.
 2. Instalací aktuální verze software jsou původní licenční podmínky nahrazeny aktuálně platnými licenčními podmínkami poskytovatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy v případě, že uživatel:
  1. neoprávněně pořídí rozmnoženinu software v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou,
  2. provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu software,
  3. umožní užití software další osobě, včetně pronájmu a půjčování,
  4. neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě,
  5. poruší ustanovení autorského zákona jiným způsobem.
 4. V případě zániku smluvního vztahu nemá uživatel nárok na vrácení ceny licence ani její části.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Licenční podmínky se řídí autorským zákonem a občanským zákoníkem.
 2. Licenční podmínky platí přiměřeně i pro dokumentaci k software.