Agendové informační systémy (AIS)

Stavební úřad
AIS je pomocníkem stavebních úřadů při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem. Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších postupů, které na stavebním úřadě přicházejí v úvahu. Podporuje i činnosti odvolacího orgánu. AIS používá více než 500 stavebních úřadů.

Silniční správní úřad
AIS slouží pro podporu činnosti silničního správního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu. Pro speciální stavební úřad poskytuje obdobné funkce jako stavební úřad, pro zvláštní užívání komunikací je AIS rozšířen o další typy řízení.

Vodoprávní úřad
AIS pro podporu činností vodoprávního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu. Eviduje řízení a další postupy podle vodního zákona, umožňuje vést vodoprávní evidenci včetně předávání dat na MZE.

Úřad územního plánování
AIS slouží pro podporu činnosti úřadů územního plánování podle stavebního zákona.

Přestupky
AIS umožňuje projednávat přestupky, tisknout předvolání, rozhodnutí, dožádání, podklady pro roční výkazy. Umožňuje vést řízení přestupkové, příkazní a příkazní na místě. Umožňuje projednávat všechny přestupky, k jejichž projednání jsou obecní úřady příslušné. Obsahuje jedinečnou nabídka přestupků podle stavu legislativy k příslušnému datu.

Životní prostředí
AIS pro podporu činnosti podle zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona o odpadech, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Dopravní agendy
AIS pro podporu činností podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, veřejná autobusová doprava), zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly), zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (stanice měření emisí, schvalování silničních vozidel).

Drážní úřad
AIS pro podporu činností podle zákona o dráhách (trolejbusová a tramvajová doprava).

Vyvlastňovací úřad
AIS je pomocníkem správních orgánů při provádění činností, které se řídí zákonem o vyvlastnění.

Památky
AIS je určen pro podporu činnosti správních oránů na úseku památkové péče podle zákona o státní památkové péči. Pomáhá při vedení řízení a dalších postupů podle zákona o památkové péči.

Poskytování informací
AIS pro podporu činností podle zákona o zpracování osobních údajů, nařízení GDPR, zákona o právu na informace o životním prostředí.

Koordinované stanovisko
AIS pro podporu činností dotčeného orgánu při vydávání koordinovaného závazného stanoviska, koordinovaného stanoviska a společného vyjádření při ochraně veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany lesa, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod, dopravy na pozemních komunikacích, památkové péče, civilní ochrany a územního plánování.

Základní vlastnosti

Propojení