Agendové informační systémy (AIS)

 • Stavební úřad
  AIS je pomocníkem stavebních úřadů při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem. Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších postupů, které na stavebním úřadě přicházejí v úvahu. Podporuje i činnosti odvolacího orgánu. AIS používá více než 500 stavebních úřadů.

 • Vyvlastňovací úřad
  AIS je pomocníkem správních orgánů při provádění činností, které se řídí zákonem o vyvlastnění.

 • Silniční správní úřad
  AIS slouží pro podporu činnosti silničního správního úřadu.

 • Vodoprávní úřad
  AIS pro podporu činností vodoprávního úřadu. Eviduje řízení a další postupy podle vodního zákona, umožňuje vést vodoprávní evidenci včetně předávání dat na MZE.

 • Úřad územního plánování
  AIS slouží pro podporu činnosti úřadů územního plánování podle stavebního zákona.

 • Přestupky
  AIS umožňuje projednávat přestupky, tisknout předvolání, rozhodnutí, dožádání, podklady pro roční výkazy. Umožňuje vést řízení přestupkové, příkazní a příkazní na místě. Umožňuje projednávat všechny přestupky, k jejichž projednání jsou obecní úřady příslušné.
  Obsahuje jedinečnou nabídka přestupků podle stavu legislativy k příslušnému datu.

 • Životní prostředí
  AIS pro podporu činnosti podle zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona o odpadech, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

 • Dopravní agendy
  AIS pro podporu činností podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, veřejná autobusová doprava), zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly), zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (stanice měření emisí, schvalování silničních vozidel).

 • Drážní úřad
  AIS pro podporu činností podle zákona o dráhách (trolejbusová a tramvajová doprava).

 • Památky
  AIS je určen pro podporu činnosti správních oránů na úseku památkové péče podle zákona o státní památkové péči. Pomáhá při vedení řízení a dalších postupů podle zákona o památkové péči.

 • Poskytování informací
  AIS pro podporu činností podle zákona o zpracování osobních údajů, nařízení GDPR, zákona o právu na informace o životním prostředí.

 • Koordinované stanovisko
  AIS pro podporu činností dotčeného orgánu při vydávání koordinovaného závazného stanoviska, koordinovaného stanoviska a společného vyjádření při ochraně veřejných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany lesa, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod, dopravy na pozemních komunikacích, památkové péče, civilní ochrany a územního plánování.

Základní vlastnosti

Propojení